Ośrodek Pomocy Społecznej

Program 500+

Nr telefonu: 774666756
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, pokój nr 5
Pracownicy: Arleta Majnusz – Inspektor ds. świadczeń

  

Zgodnie z  Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA: W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka wykonuje zatrudnienie poza granicami Polski (w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), otrzymuje zza granicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę lub prowadzi tam działalność gospodarczą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Osoba taka winna złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w OPS w Gogolinie, skąd wniosek zostanie przekazany do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 4. opiekunowi prawnemu dziecka,

w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.
Przedmiotowe świadczenie przysługuje w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:

 1. 800,00 zł,
 2. 1200,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko winny przedłożyć dokumenty poświadczające sytuację dochodową w 2017 r. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko), w tym odpowiednio:
  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny,
  2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
   • formie opłacanego podatku,
   • wysokości przychodu,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłaconego podatku
    w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  4. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  9. dokument w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
  10. dokument w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  11. dokument w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 2. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1990,1948 i 2066 oraz 2017 r. poz. 60 i 858);
 3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 5. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 8. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 9. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 10. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 11. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje jednocześnie, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny (nadmienić w tym miejscu należy, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko), wyjazdu członka rodziny (bądź świadczeniobiorcy świadczenia wychowawczego) poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie (art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy). Świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń uznane zostanie za nienależnie pobrane świadczenie.

Pogoda
27 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,32 PLN