Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym nieuzależnionym od dochodu. Przysługuje on:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w takim przypadku bez znaczenia jest data powstania niepełnosprawności),
  4. osobie, która ukończyła 75 lat (pod warunkiem, że osobie takiej nie przyznano dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS).

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży w tut. Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony – w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe.

Osobie legitymującej się orzeczeniem wydanym na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Dokumenty, które można dołączyć do wniosku:

  1. kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
  2. kopia aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny dla dziecka),
  3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku można dołączyć prośbę o przekazywanie zasiłku pielęgnacyjnego na konto (w przypadku nie podania numeru konta świadczenie wypłacane będzie w kasie tut. Ośrodka).

Pogoda
27 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,32 PLN