Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 500 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przedmiotowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
  2. kopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
  3. kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka,
  4. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna,
  5. zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
  6. numer konta (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

 

Pogoda
27 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,32 PLN