Ośrodek Pomocy Społecznej

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA, PSYCHOTERAPIA LUB POMOC PSYCHOLOGICZNA ORAZ INNE FORMY WSPARCIA dla osób pokrzywdzonych przestępstwem kierowana do mieszkańców miasta i gminy Gogolin

W ramach projektu osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły korzystać z następujących form pomocy i wsparcia :

 1. organizowania i finansowania pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów- prawnik oczekuje w każdy wtorek w godzinach od 15 -18 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie;
 2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią i pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu – psycholog oczekuje w każdy wtorek w godzinach od  9 – 11 w Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.
  Ustalanie terminów od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 774076064 w godzinach od 8.00 – 11.00;
 3. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty ( Dz.U z 2004, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 4. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 8. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 11. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizn, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 12. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń;
 14. finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc

Rodzaj i skutki przestępstw, które dotykają pokrzywdzonych objętych pomocą projektu :

 • Uszkodzenie ciała
 • Bójka lub pobicie
 • Wypadek komunikacyjny
 • Groźby karalne
 • Kradzież
 • Rozbój
 • Oszustwo
 • Uszkodzenie mienia
 • Przemoc w rodzinie
 • Zgwałcenie/wykorzystanie seksualne
 • Niealimentacja

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Pogoda
30 listopada
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,48 PLN
1 CHF = 4,15 PLN
1 USD = 3,76 PLN