Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny w Gogolinie

Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

siedziba:   Gogolin ul. Strzelecka 20, tel. 77  4076066 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie)

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:

 1. Izabela Olczyk — przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie - przewodniczący;
 2. Justyna Reinert - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie - sekretarz;
 3. Przemysław Dąbrowski — przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach - zastępca przewodniczącego;
 4. Krzysztof Długosz — przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie;
 5. Małgorzata Barabosz — przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;
 6. Beata Onyszczuk — przedstawiciel Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 7. Marta Wiora — przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym";
 8. Justyna Wawrzynek — przedstawiciel Zespołu Szkół w Gogolinie;
 9. Mariola Malkusz — przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
 10. Koryna Konopka — przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gogolinie;
 11. Małgorzata Ledwig — przedstawiciel Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie;
 12. Aleksandra Sowada — przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni;
 13. Marianna Sochańska - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim;
 14. Anna Majcherczyk — przedstawiciel Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach;
 15. Gizela Sapok — przedstawiciel Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie;
 16. Maria Kostrzewa-Jelonek — przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który skieruje sprawę do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zwołania grupy roboczej.

Problem występowania przemocy można również zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, lekarzowi 1-wszego kontaktu przedstawicielowi oświaty bądź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

 Nie bądź obojętny ! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.

 

Pogoda
01 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,49 PLN
1 USD = 4,12 PLN