Ośrodek Pomocy Społecznej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – zmiany w ustawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, że obowiązuje zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz.1188).

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadzono to:

  • wprowadzenie obowiązku wysłuchania dziecka, przed zakwalifikowaniem go do przysposobienia ( art.4a ),
  • w rodzinie zastępczej może zostać przeprowadzona kontrola przez zarząd powiatu oraz zarząd województwa, nawet w godzinach nocnych – w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka ( art.38 b ust. 8),
  • osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, są obowiązane do przedstawienia co dwa lata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa (9 art. 42 ust. pkt.5),
  • w terminie 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej składa do sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej ( art. 47 ust.7),
  • przy przyznawaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej pomoc nie będzie pomniejszana o dochód dziecka ( uchylono art. 80 ust. 2-5 ),
  • do udziału w posiedzeniu w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zobowiązana jest rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka oraz rodzice biologiczni dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej,
  • do oceny rodziny oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka zarówno rodzina zastępcza czy prowadzący rodzinny dom dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia oceny zastrzeżenia do starosty ( art.134 ust.2a ),
  • osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby ( art. 145 ust. 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój 19 lub pod tel. 774076064

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN