Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie większość zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212), a także zaczęło z tym dniem obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769). Poniższa tabela ilustruje (w formie porównania do stanu prawnego istniejącego do dnia 31.12.2011 r. ) najistotniejsze zmiany w przepisach dot. świadczeń rodzinnych.

 

Jak było do dnia 31.12.2011 r.

Jak jest od dnia 01.01.2012 r.

Dochód na osobę w rodzinie, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku rodzinnego, ustalany był na podstawie dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, podzielonych na 12 miesięcy (i na liczbę osób w rodzinie). Przykład: 3-osobowa rodzina osiągnęła w 2010 r. dochód w wysokości 12.000 zł, przy czym pochodził on z pracy podjętej w dniu 01.07.2010 r. Kwota dochodu dzielona była na 12 miesięcy (czyli miesięczny rodziny wyniósł 1.000 zł) i na liczbę osób w rodzinie (tj. na 3 osoby)- tym samym spełnione zostało kryterium dochodowe warunkujące przyznanie zasiłku, bowiem dochód na osobę w rodzinie wyniósł 333,33 zł.

Dochód na osobę w rodzinie, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku rodzinnego, ustalany jest na podstawie dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, podzielonego przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty (i na liczbę osób w rodzinie). Przykład: 3-osobowa rodzina osiągnęła w 2010 r. dochód w wysokości 12.000 zł, przy czym pochodził on z pracy podjętej w dniu 01.07.2010 r. Kwota dochodu dzielona zostanie na 6 miesięcy, gdyż praca trwała przez taki okres czasu (czyli miesięczny dochód rodziny wyniesie 2.000 zł) i na liczbę osób w rodzinie (tj. na 3 osoby)- tym samym rodzina nie spełnia kryterium dochodowego warunkującego przyznanie zasiłku, bowiem dochód na osobę w rodzinie wyniósł 666,66 zł, czyli wydana zostanie decyzja o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków.

Uzyskaniem dochodu (o którym należy informować organ realizujący świadczenia rodzinne) nie było uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Uzyskaniem dochodu (o którym należy informować organ realizujący świadczenia rodzinne) jest uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Utratą dochodu nie była utrata dochodu spowodowana utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 

Utratą dochodu jest utrata dochodu spowodowana utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (będące podstawą do obliczenia dochodu osobom ubiegającym się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego) zawierało dane o przychodzie, dochodzie, składkach na ubezpieczenie społeczne, należnym podatku oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne (obliczone od podatku).

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (będące podstawą do obliczenia dochodu osobom ubiegającym się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego) powinno zawierać dane o dochodzie, składkach na ubezpieczenie społeczne oraz należnym podatku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (będąca jednym z potrąceń od dochodu) obliczana była według wzoru:

9% x (przychód – składki na ubezpieczenia społeczne),

przy czym dane dot. przychodu i składki społecznej widniały na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego (bądź oświadczane były przez wnioskodawcę)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne winna zostać udokumentowana przez osobę ubiegającą się o zasiłek rodzinny zaświadczeniem lub oświadczeniem (np. zaświadczeniem pracodawcy, zaświadczeniem z ZUS, oświadczeniem strony złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

W przypadku uzyskania dochodu należało obliczyć dochód w rodzinie z uwzględnieniem dochodu uzyskanego za pierwszy pełen miesiąc. Przykład.: zatrudnienie podjęte od dnia 01.10.2011 r.- dochodem uzyskanym jest dochód osiągnięty za miesiąc październik 2011 r., zatrudnienie podjęte od dnia 02.10.2011 r.- dochodem uzyskanym  jest dochód osiągnięty za miesiąc listopad 2011 r.

W przypadku uzyskania dochodu należy obliczyć dochód w rodzinie z uwzględnieniem dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Przykład.: zatrudnienie podjęte od dnia 01.10.2011 r.- dochodem uzyskanym jest dochód osiągnięty za miesiąc listopad 2011 r., zatrudnienie podjęte od dnia 02.10.2011 r.- dochodem uzyskanym  jest dochód osiągnięty za miesiąc listopad 2011 r.

Przepis dot. obowiązku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z powyższego tytułu nie dotyczył jedynie opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Przepis dot. obowiązku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z powyższego tytułu nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka, a także osób, które dziecko przysposobiły.

Brak w ustawie o świadczeniach rodzinnych uregulowań dot. sytuacji, gdy nastąpiła śmieć osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności te (i odsetki) wygasają.

 

Nadmienić należy, że sprawy o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

Pogoda
28 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,44 PLN