Ośrodek Pomocy Społecznej

II edycja projektu Drogowskaz 2009 zakończona

 

logo kapitał.jpeg                                                                                logo ue.jpeg
 

 

Zakończono II edycję projektu „Drogowskaz”

 

Cel ogólny projektu : wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w środowisku tych osób.

Cele szczegółowe :

2008 rok :

 • zwiększenie umiejętności psychospołecznych uczestników,
 • poprawa i stabilizacja sytuacji zdrowotnej uczestników,
 • nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • zwiększenie motywacji i zaufanie własnym możliwościom.

2009 rok :

 • nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności społeczno – zawodowych zwiększających  szanse powrotu do aktywności zawodowej,
 • poprawa sytuacji zdrowotnej,
 • udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu problemów osobistych.

Grupa docelowa: długotrwale bezrobotni ( od  3 do 15 lat ), które dotąd  nie  otrzymały żadnych ofert pracy, przekwalifikowania, szkoleń, kursów itp.:

 • dotknięci ubóstwem,
 • zaniedbani  zdrowotnie,
 • w różnym stopniu zagrożeni wykluczeniem społecznym,
 • 50% uzależnionych ( poddani terapii w różnych okresach życia),
 • 80% kobiet to samotne matki.

 2008 r. – 15 osobowa grupa Beneficjentów kobiet ( 11) i mężczyzn (4)

 

Grupę docelową tworzyło 8 Beneficjentek kontynuujących pracę w ramach II Edycji - indywidualną ścieżką reintegracji zawodowej i społecznej oraz 7 kobiet , które rozpoczęły swoją pracę w ramach projektu. Każdorazowo nowi Beneficjenci rozpoczynają projekt diagnozą potencjału zawodowego i społecznego, która umożliwia przygotowanie przez specjalistów ( doradca zawodowy i psycholog ) indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej realizowanej w 2008 roku poprzez trzy instrumenty aktywnej integracji ( zdrowotna , społeczna, edukacyjna), w 2009 roku cztery instrumenty akt. integracji (zdrowotna, społeczna, edukacyjna, zawodowa).

 

Zajęcia aktywnej integracji realizowano:

 • w  I Edycji ( 2008 r. )poprzez zajęcia grupowe-warsztaty i indywidualne – konsultacje,
 • w II Edycji( 2009 r.) poprzez zajęcia grupowe – warsztaty dla nowych Beneficjentem, warsztaty i trening dla kontynuujących oraz indywidualne konsultacje dla I i II grupy.

 

 

2008 rok

 1.  aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medycyny pracy ze wskazaniem niezbędnych badań, konsultacji i leczenia oraz „Szkoła zdrowego stylu życia ” obejmująca także kurs  pierwszej pomocy,
 2. aktywizacja edukacyjna – w formie warsztatów i indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego i  psychologa obejmująca również diagnozę potencjału zawodowego  oraz podstawy korzystania z komputera,
 3. aktywizacja społeczna – w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych - nabywanie i utrwalanie umiejętności psychospołecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów (osobistych , rodzinnych i środowiskowych ),

2009 rok

 1. aktywizacja społeczna – wstępna oparta o przeprowadzoną diagnozę potencjału  zawodowego i społecznego w formie konsultacji – I gr. nowych Beneficjentem, podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych poprzez  zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje w I gr. nowych Beneficjentek, trening kompetencji i umiejętności  społecznych dla II gr kontynuującej udział,
 2. aktywizacja edukacyjna – nabywanie, podnoszenie i utrwalanie kluczowych kompetencji zawodowych poprzez konsultacje i warsztaty- zajęcia dostosowane do potrzeb  każdej z grup, dla II gr. kurs zawodowy „Pielęgnacja i  tworzenie małych ogrodów”  (teoria + praktyka ) oraz szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 3. aktywizacja zawodowa dla II gr. -  warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym,
 4. aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medycyny pracy  – zdolność podjęcia aktywności zawodowej, wskazanie niezbędnych badan, konsultacji, leczenia.

W projekcie zastosowano narzędzie w postaci Kontraktu Socjalnego, który oprócz uzgodnień dotyczących  aktywnej integracji obejmował również zakres współpracy z terapeutą uzależnień, pedagogiem szkolnym i inne zależnie od indywidualnej diagnozy sytuacji beneficjentów.

Rezultaty

2008 r.

Zrealizowano 15 podpisanych Kontraktów socjalnych – wszyscy uczestnicy ukończyli projekt osiągając założone rezultaty :

Twarde:

 • 15 Beneficjentów uzyskało diagnozę potencjału  zawodowego ( zaświadczenia ),
 • 15 Beneficjentów przebadał lekarz medycyny pracy i wydał zaświadczenia, zrealizowano wszystkie zalecenia m.in. cytologie, mammografię, wszyscy podjęli  leczenie   stomatologiczne, 1 os. w efekcie zrealizowanych konsultacji poddała się poważnemu zabiegowi operacyjnemu,  
 • osób ukończyło „Szkołę zdrowego stylu życia” i nauczyło się udzielać pierwszej pomocy (dyplomy),
 • 15 Beneficjentów systematycznie uczestniczyło we wszystkich zajęciach aktywizacji społecznej i zawodowej w warsztatach i konsultacjach,
 • 15 Beneficjantów nauczyło się podstaw obsługi komputera ( zaświadczenia ).

Miękkie:

 • wzrost osobistych predyspozycji ( poprawa autoprezentacji, zwiększenie koncentracji, radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów, nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych ),
 • wzrost umiejętności praktycznych (napisanie CV, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, wyszukiwanie ofert pracy  w Internecie ),
 • wzrost motywacji ( zaangażowanie w naukę, aktywne poszukiwanie pracy, odpowiedzialność za własne decyzje, za zdrowie swoje i swojej rodziny ),
 • wzrost kluczowych kompetencji pracowniczych (umiejętność pracy w zespole, akceptacja dyscypliny i organizacji pracy ).

Po ukończeniu projektu 2 Beneficjentów znalazło zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony i przepracowali bez zarzutu okres objęty umową ; pozostałe osoby przez cały rok systematycznie podejmowały prace społ/użyteczne.

 

2009 r.

Zrealizowano 15  podpisanych Kontraktów Socjalnych (w tym 8 kontynuujących pracę w projekcie).

Twarde:

 • 15 Beneficjentek podniosło swoje kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym,
 • 8  Beneficjentek nabyło umiejętności i uprawnienia do pielęgnacji i tworzenia małych ogrodów (dyplomy, zaświadczenia ),
 • 15 Beneficjentkom określono stan zdrowia (zaświadczenia ),
 • 7  Beneficjentek podniosło swoje kompetencje życiowe i umiejętności społeczne poprzez systematyczny udział  w zajęciach warsztatowych i konsultacjach (listy obecności ),
 • 8 Beneficjentek  ukończyło poprzez systematyczny udział  trening kompetencji i umiejętności zawodowych (listy obecności),
 • 7 Beneficjentek nauczy się  posługiwać komputerem na poziomie elementarnym   poprzez systematyczne uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach,
 • 8 Beneficjentek uzyska wiedzę dot. przedsiębiorczości poprzez ukończenie szkolenia   „ABC przedsiębiorczości” ( zaświadczenia ).

 Miękkie: 

 • wzrost  kluczowych  umiejętności pracowniczych,
 • wzrost motywacji,
 • wzrost kompetencji osobistych.

 

 

 

 Kolejna edycja projektu „Drogowskaz” już przyszłym roku!!!

 

 

 

 

 

 

Założono, że rezultaty osiągnięte zostaną na poziomie 85% - przekroczono założenie o 15%.

 

Zastosowane instrumenty aktywnej integracji:

Pogoda
28 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,44 PLN