Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - CUS-u

Nr telefonu: 77 46 66 756

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

Pracownicy:

Joanna Smiatek - St. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Arleta Majnusz - Referent ds. świadczeń rodzinnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – przysługujące na dziecko:

 • do ukończenia 18 roku życia – niezależnie od tego czy się uczy,
 • do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku  życia,
 • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2) świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),

4)zapomoga wypłacana przez gminy.

UWAGA: w przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka wykonuje zatrudnienie poza granicami Polski, otrzymuje zza granicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę lub prowadzi tam działalność gospodarczą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Osoba taka winna złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Referacie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Opolu, ul. Rejtana 5.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

RODZAJ ŚWIADCZENIA

zasiłek rodzinny

95 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

124 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

135 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

1.000 zł (jednorazowo)

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł (miesięcznie)

samotnego wychowywania dziecka

193 zł (miesięcznie) na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

273 zł (miesięcznie) na dziecko niepełnosprawne (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95 zł (miesięcznie) na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł (miesięcznie) do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;

110zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 5 lat

rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł (jednorazowo)

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (płatny przez 10 miesięcy w roku)

69 zł (miesięcznie): na dojazdy

113zł (miesięcznie): na zamieszkanie

świadczenia opiekuńcze:

świadczenie pielęgnacyjne

1971 zł (miesięcznie 01.01.2021)

inne:

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1.000 zł (jednorazowo)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

500 zł (jednorazowo)

Wymagana dokumentacja

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin:

Jednorazowa zapomoga przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin matce lub ojcu dziecka, na dziecko urodzone po dniu 31.12.2013 r., niezależnie od dochodów. Wniosek o wypłatę tego świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin przysługuje w kwocie 500 zł jednorazowo.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię dowodu osobistego,

2) kopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

3) numer konta (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł,
 • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zapis dot. pozostawania pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób, które dziecko przysposobiły). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim/wystawionym przez położną.

Wskazać należy, że zaświadczenie lekarskie, o którym mowa powyżej, powinno być wystawione na odpowiednim druku, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. nr 183 poz. 1234).

Tekst rozporządzenia (wraz ze wzorem zaświadczenia):

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/183/1234/1

Przedmiotowe świadczenie przysługuje w wysokości 1.000 zł jednorazowo.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi  należy dołączyć n/w dokumenty:

1) kopię dowodu osobistego,

2) kopię aktu urodzenia dziecka,

3) zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

4 )zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dot. roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy
(w okresie trwającym od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. rokiem tym jest 2012 r.) każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c)należnego podatku

bądź oświadczenie zawierające powyższe informacje;

5) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w oświadczeniu wskazuje się m.in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci, otrzymane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, stypendia przyznawane uczniom lub studentom) udokumentowane stosownym zaświadczeniem bądź oświadczeniem;

6) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

7) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

8 )numer konta bankowego (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

W zależności od sytuacji dochodowej rodziny może być konieczne przedłożenie również innych dokumentów (np. dotyczących utraty lub uzyskania dochodu).

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym nieuzależnionym od dochodu. Przysługuje on:

1) niepełnosprawnemu dziecku,

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w takim przypadku bez znaczenia jest data powstania niepełnosprawności),

4) osobie, która ukończyła 75 lat (pod warunkiem, że osobie takiej nie przyznano dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS).

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży w tut. Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony – w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe.

Osobie legitymującej się orzeczeniem wydanym na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wymagana dokumentacja:

1. W przypadku, gdy o zasiłek pielęgnacyjny ubiega się rodzic dla dziecka:

1) kopia dowodu osobistego,

2) kopia aktu urodzenia dziecka,

3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności.

2. W przypadku, gdy o zasiłek pielęgnacyjny ubiega się pełnoletnia osoba niepełnosprawna:

1) kopia dowodu osobistego,

2) kopia orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. W przypadku, gdy o zasiłek pielęgnacyjny ubiega się osoba, która ukończyła 75 rok życia:

1) kopia dowodu osobistego.

Do każdego z powyższych wniosków dołączyć można prośbę o przekazywanie zasiłku pielęgnacyjnego na konto (w przypadku nie podania numeru konta świadczenie wypłacane będzie w kasie tut. Ośrodka).

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków ustala się w oparciu o wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do w/w wniosku należy dołączyć :

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (dowód osobisty lub paszport);

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dot. roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (w okresie trwającym od dnia 01.11.2012 r. do dnia 31.10.2013 r. rokiem tym jest 2011 r.) każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku

bądź oświadczenie zawierające powyższe informacje;

4) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w oświadczeniu wskazuje się m.in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci, otrzymane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, stypendia przyznawane uczniom lub studentom) udokumentowane stosownym zaświadczeniem bądź oświadczeniem;

5) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

7) zaświadczenie potwierdzające naukę dziecka w szkole, w przypadku ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej bądź oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

W zależności od sytuacji dochodowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz rodzaju wnioskowanego dodatku do zasiłku rodzinnego, wymagane są inne dokumenty, nie wymienione powyżej (szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają w siedzibie Ośrodka pracownice działu świadczeń rodzinnych (pokój nr 1); informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 774 076 068).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł netto w przeliczeniu na osobę.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem uniezależnionym od dochodu. Przysługuje ono n/w osobom:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma opiekunów faktycznych dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz oświadczenia do nich winny być zgodne z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).

Tekst powyższego rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/3/1

Dochód uprawniający do korzystania ze świadczeń rodzinnych

 Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek z kompletem dokumentów. Okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:

 • 539,00 zł (623,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) – do dnia 31.10.2014 r.;
 • 574,00 zł (664,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) – od dnia 01.11.2014 r.;

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne są świadczeniami nie uzależnionymi od spełnienia kryterium dochodowego.

PRZYDATNE DEFINICJE :

 • rodzina – małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
 • dochód rodziny – suma dochodów członków rodziny;
 • dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem poniższych zapisów:

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. Z kolei w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny:

a) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

b)po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 • uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d)uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

f)uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 • utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a)uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d)utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e)wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

f)utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN