Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż świadczy pokrzywdzonym przestępstwem mieszkańcom powiatu krapkowickiego: BEZPŁATNĄ  POMOC PRAWNĄ, PSYCHOTERAPIĘ  LUB  POMOC PSYCHOLOGICZNĄ ORAZ INNE FORMY WSPARCIA.

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie od września bieżącego roku realizuje Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach projektu osoby pokrzywdzone przestępstwem, mieszkańcy miasta i gminy Gogolin oraz mieszkańcy całego powiatu krapkowickiego będą mogli korzystać z następujących form pomocy i wsparcia :

a)      organizowania i finansowania pomocy prawnej

b)     pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią i pomocą psychologiczną prawnik i psycholog oczekuje: w każdy wtorek w godzinach od 17 –  19.30 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie: psycholog przyjmuje w pokoju nr 1, prawnik przyjmuje w pokoju nr 9. Ustalanie terminów od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów: 501 772 585 lub 774076064 w godzinach od 8.00 – 11.00

c)      pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

d)     pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb osób uprawnionych;

e)      pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

f)       finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

g)      dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;

h)     finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w par.2 pkt a-g

i)        pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Rodzaj i skutki przestępstw, które dotykają pokrzywdzonych objętych pomocą projektu:

*      Uszkodzenie ciała

*      Bójka lub pobicie

*      Wypadek komunikacyjny

*      Groźby karalne

*      Kradzież

*      Rozbój

*      Oszustwo

*      Uszkodzenie mienia

*      Przemoc w rodzinie

*      Zgwałcenie/wykorzystanie seksualne

*      Niealimentacja

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Koordynatora projektu – 501 772 585 w Ośrodku Pomocy Społecznej w   Gogolinie – 77 40 76064

Izabela Olczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Pogoda
08 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,71 PLN
1 CHF = 4,82 PLN
1 USD = 4,60 PLN