Ośrodek Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • pliki opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre zdjęcia, dokumenty oraz skany zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że nie zostały opublikowane cyfrowej.
 • zamieszczone na stronie pliki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W celu skorzystania ze specjalnie  przygotowanej wersji dla osób słabowidzących, należy wejść na stronę  pod adresem internetowym http://slabowidzacy.gogolin.pl/ , a następnie wybrać Menu Ośrodka Pomocy Społecznej spełniającą wymagania dostępności.

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kierownik OPS w Gogolinie – ops@gogolin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4666 951

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Tel.: +48 77 4666 951
Faks: +48 77 4666 951 wew. 70
E-mail: ops@gogolin.pl
Strona internetowa: ops.gogolin.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku jest możliwość wejścia poprzez wejście główne od ulicy Strzeleckiej  oraz równolegle z drugiej strony budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest windy.

Do budynku znajduje się bezpośredni podjazd od ulicy Strzeleckiej prowadzący do głównych drzwi wejściowych. Przed drzwiami głównymi budynku znajduje się dzwonek, za pomocą którego zostaje przywołana odpowiednia osoba merytoryczna do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość załatwienia spraw poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie – bezpośrednio w domu/ nieruchomości Klienta. Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości załatwienia sprawy poza siedzibą OPS, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w ośrodku, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem oraz uzgodnienia dalszego terminu bezpośredniej wizyty.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: ops@gogolin.pl

telefonu – w tym za pośrednictwem osoby trzeciej – nr tel. 77 4666 951

wyłania pisma na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w OPS Gogolin.

Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości usług tłumacza migowego, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w ośrodku, w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: ops@gogolin.pl

telefonu – w tym za pośrednictwem osoby trzeciej – nr tel. 77 4666 951

wyłania pisma na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin

Ośrodek zapewni obsługę na zasadach określonych w ustawie w terminie ustalonym ze zgłaszającym.

Wyżej wymienione świadczenie jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

Pogoda
27 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,32 PLN