Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny program wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2012- 2014

Realizując zadania gminy wskazane w  Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie opracował i współpracując z instytucjami i organizacjami środowiska realizuje, GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM NA LATA 2012- 2014

Gminny Program kieruje swoją ofertę do wszystkich rodzin:

  • do rodzin naturalnych prawidłowo wypełniających swoje funkcje kierowana jest oferta profilaktyki i edukacji oraz poradnictwa i informacji;
  • rodziny borykające się z różnorodnymi dysfunkcjami ( niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, przemoc, choroba, niepełnosprawność itp.)uzyskają, zależnie od potrzeb, specjalistyczną pomoc ze strony  psychologów, psychiatry, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. Ta specjalistyczna pomoc kierowana będzie zarówno do rodziców jak i dzieci ; rodziny te mogą również uzyskać pomoc ze strony rodzin wspierających;
  • rodziny biologiczne dzieci przebywających w opiece zastępczej ( domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze ) uzyskają szeroką specjalistyczną pomoc w celu przywrócenia lub uzyskania umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich wobec swoich dzieci.

Dla realizacji programu, istniejące instrumenty pomocowe, edukacyjne i terapeutyczne zostaną wzmocnione specjalistyczną   pomocą  psychologa,  socjoterapeuty i specjalistów pracy socjalnej w powołanych:

  •  Punkcie Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej (godziny popołudniowe),
  • Zespole do spraw asysty rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, który przygotowywać i monitorować będzie plany pomocy dla rodzin
  • Placówkach wsparcia dziennego, w które przekształcane są świetlice środowiskowe.

Celem nadrzędnym Programu jest dobro dzieci ich bezpieczny harmonijny rozwój w rodzinie naturalnej, a w przypadkach, gdy dobro to wymaga pobytu poza rodzina naturalną – skrócenie tego czasu do niezbędnego minimum.

Realizacja tego celu jest możliwa tylko przy współpracy rodziców i oparciu o przepisy prawa na straży, których stoi Sąd Rodzinny i Nieletnich.

PDFGminny program wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2012-2014.pdf

2_13012_0.jpeg

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN