Ośrodek Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie mieszczącym się: 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 20.

Nazwa stanowiska: Referent

praca w dziale finansowo-księgowym OPS w Gogolinie

w wymiarze ½ etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  6. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
  7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. kreatywność, samodzielność, systematyczność, dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
  2. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
  3. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
  4. preferowany staż pracy w księgowości,
  5. znajomość n/w przepisów prawnych:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z  2019 r. poz 1282)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

 

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
  1. dekretacja dowodów księgowych,
  2. prowadzenie ewidencji księgowo- finansowej w programie komputerowym,
  3. prowadzeniu dokumentacji związanej z nienależnie pobranymi świadczeniami (w tym: wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, naliczanie odsetek za opóźnienie, ewidencja dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń),
  4. dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  1. analiza wykonania planu finansowego wydatków budżetowych,
  2. doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, budynek z podjazdem  - parter,
 2. Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
 3. Praca na ½ etatu
 4. Praca w godzinach: pomiędzy 7:30 a 15:30 od poniedziałku do piątku (szczegóły: do uzgodnienia na etapie nawiązywania stosunku pracy)
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ,
 6. W pracy konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych: komputer osobisty, drukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka dokumentów, itp.,
 7. Wykonywanie obowiązków związanych z obsługa komputera,
 8. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 21 października 2020 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 8. oświadczenie ostanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem)- w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282),
 11. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej),
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

„ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie moich danych osobowych widniejących w złożonej ofercie (w tym danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa i danych szczególnych), w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgodny na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis.”

7.    Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu  wrześniu 2020 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

8.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Nabór na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie (biuro podawcze znajduje się obecnie przy wejściu do budynku- pok. nr 1) do dnia 16 października 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po  określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Bliższych informacji udziela:

       Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

       Anna Kwapisz – starszy inspektor,           

       tel. /77/ 4666951

Gogolin, dnia  05.10.2020 r.    

Pogoda
16 kwietnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,12 PLN
1 USD = 3,80 PLN