Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dla kombatantów

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2019 roku nie przewidział środków dla gmin na wykonanie zadań zleconych z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 276). Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji  mogą się bezpośrednio zwrócić o pomoc pieniężną do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).

Od dnia 9 listopada 2017r. obowiązują  znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz 1508 ze zm.) (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej bez konieczności spełniania warunków wskazanych w ustawie. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo. W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu działalności kombatanckiej zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.W związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje również ustawę z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2018 r. poz. 690), zgodnie z którą osoby uprawnione mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Zasady ubiegania się o pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Analogiczne uprawnienia wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich (Dz. U z 2018r. poz. 1552) zgodnie z w/w ustawami osobom uprawnionym przysługuje pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, w tym pobyt w domu pomocy społecznej, a samorząd terytorialny może udzielać pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych , świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Pogoda
01 czerwca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,45 PLN
1 CHF = 4,16 PLN
1 USD = 4,00 PLN